Pravila šolskega reda in priloge si lahko prenesete ali natisnete na povezavi:

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Pravila šolskega reda so oblikovana na podlagi 60.e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št.81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13). V njem so natančneje opredeljene dolžnosti in odgovornosti učencev, pravila obnašanja in ravnanja, načini zagotavljanja varnosti, pohvale, priznanja in nagrade, vzgojni ukrepi, organiziranost učencev, obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti ter zdravstveno varstvo učencev.

1.   DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

Dolžnosti učenca so:

 • da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole, obiskovalcev šole in drugih oseb ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola;
 • da izpolni osnovnošolsko obveznost;
 • da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
 • da, v skladu z dogovorom, sproti in redno izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti;
 • da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu;
 • da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole;
 • da spoštuje pravila šolskega reda;
 • da spoštuje pravila hišnega reda;
 • da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne poškodujejo;
 • da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole;
 • da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev;
 • da se spoštljivo vede do drugih;
 • da upošteva navodila učitelja pri pouku in ostalih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela;
 • da odgovorno ravna s hrano;
 • da spoštljivo ravna z državnimi simboli. 

2.   NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

Šola skrbi za varnost učencev z različnimi aktivnostmi in ukrepi za zagotavljanje varnosti učencev, ki so podrobneje opredeljeni v hišnem redu.

Šola bo:

 • oblikovala oddelke in skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
 • na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih dnevih ter tečajih plavanja, kolesarjenja, smučanja ipd. bo zagotovila ustrezno število spremljevalcev,
 • zagotovila bo, da bodo objekti, učila, oprema in naprave varni,
 • zagotovila bo učencem ustrezno opremo, kadar bodo sodelovali pri urejanju šole in šolske okolice,
 • v času pouka in dejavnosti s prisotnostjo in dežurstvom učiteljev zagotovila nadzor v skladu s Hišnim redom.

Starši bodo:

 • poskrbeli za pravočasen in varen prihod in odhod svojih otrok,
 • seznanjeni s Hišnim redom in podpirali njegovo upoštevanje.

Učenci bodo:

 • pri razrednih urah obravnavali Prometno varnostni načrt in ga upoštevali,
 • pri razrednih urah obravnavali Hišni red in ga upoštevali pri vsakodnevnem delu in ravnanju. 

3.   PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

Pravila obnašanja in ravnanja veljajo v šoli in na vseh šolskih površinah. Pravila obnašanja in ravnanja se smiselno upoštevajo tudi na ostalih dejavnostih, ki jih organizira šola izven šolskega prostora.

Poznati moramo pravila lepega vedenja in delovati v skladu z njimi.

UČENCI:

 • vsi se prijazno pozdravljamo v šoli in izven nje;
 • imamo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola, se ne žalimo, ne zasmehujemo in nismo fizično nasilni;
 • sporov ne rešujemo z uporabo načinov, ki imajo znake nasilja (fizičnega ali psihičnega);
 • vse oblike nasilja je posameznik dolžan sporočiti pedagoškemu delavcu (razredniku, učitelju, svetovalni delavk, ravnatelju itd.);
 • odgovorno opravljajo šolske zadolžitve (sodelujejo pri pouku in drugih dejavnostih, opravijo domače naloge, dežurajo);
 • učitelje in druge zaposlene na šoli vikajo;
 • uporabljamo besede: prosim, hvala, oprostite;
 • preden vstopimo, potrkamo;
 • skrbijo za dobro razumevanje in prijateljstvo med učenci, med seboj si pomagajo, razvijajo spoštljive medsebojne odnose, gojijo kulturo govora;
 • v šoli so primerno oblečeni, nenaličeni in urejeni;
 • skrbijo za osebno higieno, še posebej za umivanje rok;
 • pri izvajanju šolskih dejavnosti, zadrževanju v šoli in na zunanjih šolskih površinah so dolžni dosledno izpolnjevati navodila učiteljev in ostalih delavcev šole;
 • se vključujejo v varstvo vozačev, kadar čakajo na avtobus;
 • se na dejavnostih ob pouku vedejo v skladu s šolskimi pravili in pravili obiskane ustanove, dosledno upoštevajo pravila obnašanja na prevozih;
 • upoštevajo navodila organizatorjev dejavnosti in učiteljev, ki jih spremljajo.

UČITELJI:

 • vsi se prijazno pozdravljamo v šoli in izven nje;
 • učence navajajo na samostojno delo in življenje, jih obravnavajo kot individualne osebe in jih kot take tudi spoštujejo in usmerjajo;
 • poskrbijo za točno in redno izpolnjevanje šolske dokumentacije;
 • določijo reditelja v razredu in nivojski skupini, sproti vpisujejo odsotne učence;
 • v času pouka in dejavnosti izvajajo nadzor in dežurstvo, – posredujejo v vseh primerih, ko je potrebno zaščititi otroke in so kršena pravila obnašanja, strpnosti in varnosti;
 • ne zamujajo v razred in iz razreda;
 • učencem so zgled, skrbijo za šolsko lastnino in urejenost prostorov na šoli in ob šoli ter na to opozarjajo tudi učence;
 • varčno se obnašajo do potrošnega materiala na šoli;
 • pravočasno sporočajo učencem kdaj, kje in kako se izvajajo šolske dejavnosti;
 • pri opravljanju dela so primerno oblečeni in s tem dajejo zgled učencem;
 • učence opozarjajo na higieno in primerna oblačila.

STARŠI:

 • pravočasno pošiljajo otroke v šolo,
 • v času pouka in drugih šolskih dejavnosti starši ne smejo vstopati v razred, ko pridejo po otroka, brez dogovora z učiteljem ne vstopajo v razred, ampak počakajo pri vratih oz. v garderobi,
 • spremljajo učenčev urnik (spremljajo pravočasnost prihodov domov),
 • spremljajo delo svojih otrok v šoli, nadzorujejo jih pri izdelavi domačih nalog in projektov ter šolo obveščajo o morebitnih zdravstvenih ali drugih posebnostih, ki vplivajo na delo in obnašanje otroka,
 • udeležujejo se roditeljskih sestankov, govorilnih in drugih srečanj, šolskih prireditev in dogodkov, držijo se urnika dopoldanskih in popoldanskih pogovornih ur,
 • predloge, pripombe in pohvale sporočijo najprej razredniku, učitelju določenega premeta oz. svetovalni službi in v kolikor ti ne uspejo rešiti določenega problema, se obrnejo na vodstvo šole,
 • pravočasno opravičujejo izostanke od pouka,
 • poskrbijo, da prihajajo učenci v šolo čisti in urejeni,
 • upoštevajo in podpirajo navodila in pravila o obnašanju in oblačenju učencev v šoli.
 • Kadarkoli pridejo starši v popoldanskem času v šolske prostore in s seboj pripeljejo otroke, so dolžni poskrbeti za njihovo varstvo. Otroci se ne smejo igrati v igralnici ali v drugih šolskih prostorih, saj so le- ti namenjeni učencem v času pouka in podaljšanega bivanja.
 • Starši svoja vozila parkirajo na za to namenjenem parkirišču in ne na pločniku ali pred vhodom v šolo.

PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE

 • Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka oziroma pred začetkom dejavnosti, razen tistih, ki so vezani na prihode avtobusov.
 • Učenci prve triade vstopajo v šolo skozi svoj vhod, učenci druge in tretje triade pa skozi glavni vhod. Vrtec uporablja svoj vhod. V skladu s tem uporabljajo vhode tudi starši.
 • Kadar so prireditve v šolski telovadnici, se uporablja zunanji vhod telovadnice, če ni drugače dogovorjeno.
 • V primeru zgodnejšega prihoda so se učenci dolžni vključiti v jutranje varstvo. Glavni vhod se odpira ob 7.30 uri. Vhod prve triade se odpira ob 6.00 uri.
 • V garderobi se preobujejo v šolske copate.
 • Učenci, ki z učiteljem ali sami začasno odhajajo iz šole, se obvezno preobujejo.
 • Učenci od 1. do 5. razreda so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, kjer delo poteka od konca pouka do 16.00.
 • Učenci predmetne stopnje, ki čakajo na šolski prevoz ali druge dejavnosti, in tisti, ki imajo proste ure, so se dolžni vključiti v varstvo vozačev, razen v primeru, ko se starši odločijo drugače. Učenci-vozači čakajo na avtobuse v za to določenem prostoru. Isto velja za proste šolske ure.
 • Učenci v času pouka in drugih dejavnosti ne smejo zapustiti šolskega prostora brez vednosti in dovoljenja učitelja, razrednika ali drugega strokovnega delavca šole.
 • Zadrževanje v šoli pred in po pouku oziroma po zaključenih dejavnostih ni dovoljeno, razen v primeru vodenih šolskih dejavnosti pod vodstvom mentorja.
 • Učenec lahko predčasno zapusti šolsko poslopje le v dogovoru z razrednikom ali učiteljem, ki poučuje predmet, pri katerem bo učenec odsoten. Pisno ali ustno soglasje staršev mora imeti v primeru odhoda:

–       k zdravniku,
–       slabega počutja ali bolezni; odidejo lahko le v spremstvu staršev ali skrbnikov,
–       sodelovanja na športnem in kulturnem področju izven šole,
–       pisne želje staršev z obrazložitvijo.

ORGANIZACIJA IN POTEK POUKA

 • Pouk je določen z urnikom, ki ga poznajo vsi učenci in učitelji.
 • Učilnice odpirajo učitelji pred začetkom učne ure. Učenci čakajo na učitelja mirno in disciplinirano. V primeru, da učitelja 10 minut po začetku učne ure ni, reditelj oddelka o tem obvesti ravnateljico, svetovalno delavko ali poslovno sekretarko.
 • Odsotnost učiteljev in nadomeščanja le – teh so objavljena na oglasni deski pred zbornico.
 • Učenci k uram pouka prihajajo točno. Po zvonjenju se učenci ne zadržujejo po hodnikih, straniščih ali v drugih delih stavbe. Ob koncu učne ure vsak učenec zapusti svoj prostor urejen. Za splošno urejenost učilnice so odgovorni vsi učenci oddelčne skupnosti skupaj z učiteljem.
 • Na stranišče odhajajo med odmori, med učno uro le v izjemnih primerih (zdravstvene težave).
 • V primeru, da učenci  zamudijo pouk, se opravičijo in navedejo vzrok zamude.
 • V času pouka in odmorov učenci ne zapuščajo šolske stavbe, razen če imajo pisno ali ustno dovoljenje staršev.
 • Vsak izostanek od pouka morajo starši pravočasno opravičiti. V primeru, da starši izostanka pravočasno ne opravičijo, je le-ta neopravičen.
 • V času pouka in vseh dejavnosti, ki jih organizira šola, je prepovedana uporaba vseh elektronskih naprav, snemanje, fotografiranje ter predvajanje zvočnega in slikovnega materiala.

ODMORI

 • Učenci odidejo v učilnico, kjer imajo pouk naslednjo uro. Če so v učilnici učenci drugega oddelka, mirno počakajo pred učilnico, da jo le- ti zapustijo.
 • Odmori so namenjeni zračenju prostora, pripravi na naslednjo učno uro, sprostitvi, mirnim pogovorom ter odhodu na stranišče.
 • Med odmori se učenci vedejo primerno in sicer tako, da s svojim vedenjem ne ogrožajo sebe in drugih.

MALICA

 • Traja 20 minut po razporedu, kot je določeno v letnem delovnem načrtu.
 • Pri malici učencev je ves čas prisoten učitelj, ki je ta dan dežuren.
 • Po končani malici dežurni učenci pospravijo jedilnico.
 • Malica poteka v umirjenem vzdušju, učenci s hrano kulturno ravnajo.

KOSILO

 • Učenci kosijo v jedilnici.
 • V jedilnico pridejo v copatih.
 • Učenci zložijo svoje torbe ob stene jedilnice ter mirno počakajo v vrsti.
 • Po končanem obroku pospravijo za seboj.
 • Učenci, ki nimajo kosila, se v jedilnici ne zadržujejo.
 • Učenci upoštevajo navodila vodje šolske prehrane ter drugih zaposlenih.

PODALJŠANO BIVANJE

 • Starši morajo učitelju podaljšanega bivanja pisno sporočiti, če gre učenec sam predčasno domov oziroma, če gre domov s kom drugim.
 • Če učencem ne uspe narediti domače naloge v času samostojnega učenja v podaljšanem bivanju, je to njihova odgovornost in jo morajo dokončati doma.
 • Starši prevzamejo otroka pri učitelju, ki vodi oddelek PB.
 • Učenci, ki so vključeni v OPB, se po končanem pouku ravnajo po navodilih učitelja podaljšanega bivanja.

KNJIŽNIČNI RED

 • Pravila obnašanja in ravnanja v šolski knjižnici so določena v knjižničnem redu.

NAMERNO POVZROČANJE ŠKODE, KRAJA

 • Ne kvarimo in ne uničujemo šolske opreme, tehnične opreme, razstavljenih predmetov in drugih izdelkov.
 • Za namerno poškodovani inventar ali knjižnično gradivo mora učenec škodo poravnati. Škodo, ki je ni mogoče dokazati posameznikom ali skupini, poravnamo iz sredstev šole.

VARNOST

 • V  šolskih prostorih imajo učenci šolske copate.
 • V popoldanskem času se učenci brez nadzora ne smejo zadrževati v šoli in bližnji okolici šole (parkirišča, igrišča, travnate površine, avtobusna postaja …).
 • Za varnost na cesti poskrbijo učenci sami s pravilnim obnašanjem v prometu, pri čemer jim moramo biti odrasli vedno vzgled.
 • V šolo se lahko pripeljejo s kolesi le tisti, ki imajo opravljen kolesarski izpit. Njihovo kolo mora biti vselej  popolnoma opremljeno. Nošenje čelade je obvezno do 14. leta.
 • Za dragocenosti, nakit, mobilne telefone, druge elektronske naprave, denar, igrače in ostale vredne predmete šola ne odgovarja.
 • V šolskih omaricah je dovoljeno shranjevati le šolske potrebščine, oblačila in obutev. Zaradi varnosti lahko učitelj v prisotnosti učenca preveri vsebino omarice. Iz posebej utemeljenih razlogov lahko ravnateljica pregleda omarico brez prisotnosti učenca.
 • Učenci v šolo in na obšolske dejavnosti ne prinašajo in ne uporabljajo pirotehničnih izdelkov, hladnega orožja in drugih nevarnih predmetov (vžigalice, vžigalnik, žepni noži na obeskih …), s katerimi lahko poškodujejo sebe ali drugega učenca.
 • ALKOHOL, CIGARETI, RAZNA POŽIVILA in ostale prepovedane substance so zdravju škodljive, zato je njihovo prinašanje ter uživanje v šoli, njeni okolici in na dejavnostih, ki so organizirane izven šole, strogo prepovedano.
 • Ko učenec pride pred poukom v šolo, je za njegovo varnost poskrbljeno, v primeru odhajanja iz šole v trgovino za varnost ne moremo več odgovarjati, zato odhajanje iz šole pred poukom ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno zapuščati šolskih prostorov med poukom in tudi ko učenci čakajo na izbirne predmete ali interesne dejavnosti.

PREVOZI

 • S šolskim prevozom se vozijo le učenci, ki obiskujejo šolo.
 • Na avtobusnem postajališču upoštevajo pravila prometne varnosti.
 • Ob vstopu na avtobus učenci pokažejo vozniku vozovnico.
 • Na avtobusih učenci sedijo na svojih mestih, se mirno pogovarjajo in kulturno obnašajo. Upoštevajo navodila voznika in z zakonom določena pravila.
 • Učenci so pri prevozih v šolo in domov dolžni upoštevati vozni red glede na začetek in zaključek svojega pouka po urniku.
 • Voznik je dolžan šolo obvestiti o neprimernem vedenju učencev na prevozu.
 • Učenci predmetne stopnje, ki čakajo na šolski prevoz ali druge dejavnosti in tisti, ki imajo proste ure, so se dolžni vključiti v varstvo vozačev, razen v primeru, ko se starši odločijo drugače. Učenci-vozači čakajo na avtobuse v za to določenem prostoru.

PRAVILA PROMETNE VARNOSTI

K varni vožnji veliko prispevajo s svojim vedenjem tudi učenci z upoštevanjem in spoštovanjem predpisov o varnosti cestnega prometa. V primeru nespoštovanja le-teh ogrožajo varno vožnjo, zato ima voznik pravico, da vozilo ustavi in o tem obvesti starše. Po Zakonu o varnosti  cestnega prometa so za kršitve predpisov mladoletnikov odgovorni starši, skrbniki ali rejniki.

Šolarji, ki se vozijo z avtobusom, pred vožnjo:

 • pridejo na avtobusno postajo vsaj 5 minut pred odhodom avtobusa;
 • stojijo vsaj 5 velikih korakov (3 metre) od roba cestišča;
 • počakajo, da se vozilo ustavi, odpre vrata in jim voznik dovoli vstop;
 • pazijo, da jim vrata vozila ne priprejo ohlapna oblačila, šolskih torb ipd.;
 • hodijo vedno pred avtobusom in nikoli za njim, in sicer na najmanjši razdalji 3 metrov od sprednjega dela;
 • se morajo vedno prepričati, da jih voznik vidi in da oni vidijo njega;
 • se pred prečkanjem ceste ustavijo ob robu avtobusa (pred njim) in se prepričajo, da je prečkanje varno, tako da pogledajo levo-desno-levo;
 • voznika avtobusa obvestijo, če jim je kaj padlo na vozišče, preden skušajo to pobrati.

Med vožnjo:

 • morajo biti pripeti z varnostnim pasom, če je le-ta v vozilu;
 • morajo vedno pravilno sedeti na sedežu, obrnjeni v smeri vožnje;
 • ne smejo motiti voznika ter morajo poslušati in slediti navodilom voznika;
 • ne smejo stati;
 • ne smejo vpiti in se prerivati.

4.   VZGOJNI UKREPI

Vzgojni ukrepi so načini reševanja problemov, ki se pojavijo ob kršitvah pravil šolskega reda, neizpolnjevanju dolžnosti, poseganju v pravice drugega. Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore, vodenjem učencev in iskanjem možnosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo učenci, strokovni delavci šole in glede na težo kršitve tudi starši.

4.1.   Kršitve šolskih pravil

Kršitve šolskih pravil so:

 • neupoštevanje oz. kršenje pravil vedenja in ravnanja zapisanih v tem šolskem redu;
 • neizpolnjevanje dolžnosti in odgovornosti, zapisanih v tem šolskem redu;
 • neprimerno vedenje;
 • neopravičeni izostanki;
 • posedovanje, uporaba ali preprodaja pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na

dejavnostih ob pouku;

 • posedovanje ali uporaba nevarnih snovi v šoli, na zunanjih površinah šole ali na dejavnostih ob pouku;
 • izsiljevanje učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
 • namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev,

delavcev ali obiskovalcev šole;

 • vandalizem;
 • kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
 • popravljanje ali vpisovanje v šolsko dokumentacijoter v pisne preizkuse znanja;
 • uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in

listinah, ki jih izdaja šola;

 • ponarejanje opravičil ali podpisov staršev oz. skrbnikov;
 • goljufanje pri ocenjevanju znanja;
 • verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo;
 • fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo;
 • ogrožanje življenja in zdravja učencev ter delavcev šole;
 • kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev ali napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole;
 • prihod oziroma prisotnost pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole;
 • uporaba vulgarizmov;
 • spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole;
 • psihično nasilje nad učenci in delavci šole;
 • druge oblike poseganja v pravice drugega.

 

4.2.   Postopki ob kršitvah

Kadar učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in obveznosti, krši pravila vedenja in ravnanja, šola izvede vzgojne ukrepe; določene v naslednjem poglavju. Pri izbiri vzgojnega ukrepa upoštevamo težo kršitve, predvidene pedagoške posledice ukrepanja,  zmožnost presoje posledic lastnih dejanj glede na učenčevo starost, nagibe oziroma motive za dejanje, okolje, v katerem učenec živi, škodljivost dejanja ter ponavljanje kršitve.

Kadar učenec krši šolska pravila, oziroma se neprimerno vede, delavec šole takoj odreagira in glede na problematiko vzgojno ukrepa. V primeru, da kršitev zazna nepedagoški delavec, o dogodku obvesti pedagoškega delavca, svetovalno službo ali vodstvo šole.

 

Pedagoški in strokovni delavec:

 • se z učencem/učenci  pogovori o dogodku;
 • po strokovni presoji in glede na težo kršitve obvesti razrednika in sodeluje pri nadaljnji obravnavi;
 • glede na težo kršitve pedagoški delavec obvesti svetovalno službo, vodstvo šole ter tudi starše učenca/učencev in jih po potrebi vključi v razreševanje problematike;
 • v primeru ponavljajočih ali hujših kršitev, razrednik povabi starše v šolo na razgovor, kjer jih seznani z dogodkom ter vzgojnim ukrepanjem. Dogovore se zapiše, vsi prisotni pa jih tudi podpišejo (učenec, starši, razrednik).

V kolikor se starši ne odzovejo pisnemu vabilu, jih na razgovor povabi ravnatelj šole.

V primeru dolgotrajnejše vedenjske problematike ali nesodelovanja učenčevih staršev, svetovalna služba, na podlagi zbranih poročil pedagoških delavcev,  poda poročilo na pristojni center za socialno delo.

V primeru ponavljajočih ali hujših kršitev pedagoški delavec vodi o postopku obravnavanja kršitve (pogovori z učencem, pogovori s starši, telefonski pogovori, pisna obvestila staršem itd.) pisne zapise.

V kolikor vzgojne dejavnosti in vzgojni ukrepi ne dosežejo svojega namena, se v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah ZOsn-H (Uradni list RS, št. 87/2011) izreče vzgojni opomin.

4.3.   Oblike vzgojnih ukrepov

Univerzalna posledica kršitve določenega pravila ne obstaja. V primeru kršitve se pedagoški delavec odloči za ustrezen vzgojni ukrep.

 • Ukrepi, navedeni v poglavju Pravila obnašanja in ravnanja.
 • Ustno opozorilo učitelja ali druge odrasle osebe, zaposlene v šoli, ki vsebuje tudi pojasnilo, zakaj neko vedenje ni sprejemljivo.
 • Individualni razgovor pedagoškega delavca z učencem/učenci.
 • Pogovor z učencem in starši.
 • Razgovor po pouku, na katerem je učenec zadržan v zvezi z reševanjem problema. Glede na resnost prekrška so poleg pedagoškega delavca, pri katerem se je zgodila kršitev, lahko prisotni tudi razrednik, svetovalna služba in ravnateljica.
 • Odvzem predmeta, s katerim učenec ogroža varnost oz. onemogoča nemoten pouk. Strokovni delavec, ki je predmet odvzel, izpolni obrazec o odvzemu predmeta.
 •  
 • Ukrepi, ki učencem pomagajo spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen pravil v družbeni skupnosti:
  • priprava govorne vaje na določeno temo (spoštljivost);
  • priprava pisnega poročila o kršitvi;
  • pogovor o kršitvi v razredu, na razredni uri, izpostavitev problematike v razredu;
  • (javno) opravičilo učenca, ki je s svojim vedenjem prizadel drugega;
  • organiziranje in vodenje skupinskega dela;
  • obiskovanje delavnice lepega vedenja;
  • pomoč učitelju v oddelku podaljšanega bivanja, dopolnilnem pouku …
 • Ukinitev ugodnosti, ki so povezane s pridobljenimi statusi učencev (status športnika, status umetnika…).
 • Začasen ali trajen odvzem funkcij v okviru oddelčne skupnosti.
 • Prepoved zastopanja šole na tekmovanjih, nastopih, prireditvah ali razstavah.
 • Začasna ali trajna prepoved obiska interesne dejavnosti.
 • Ukinitev kosila za učence, ki imajo nespoštljiv odnos do hrane in se v času obrokov neprimerno vedejo.
 • Če učitelj presodi, da je to v dobro učenca, mu lahko v njegovi prisotnosti pregleda šolske potrebščine in omarico.
 • Če učitelj sumi, da je učenec zaužil prepovedano substanco, pošlje dežurnega učenca po odgovorno odraslo osebo, ki ga odpelje od pouka in o tem obvesti starše.
 • Kadar učenec pogosto ogroža varnost, ne upošteva navodil in zato šola ne more prevzeti odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa izven prostorov šole (dnevi dejavnosti, tabori, šole v naravi …), gre na naslednjo dejavnost v spremstvu staršev.
 • Povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli oziroma na dejavnosti, ki jo organizira šola.
 • Prepoved obiska šolske dejavnosti. Za takega učenca se organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli.
 • Prepoved nadaljevanja bivanja na taboru/v šoli v naravi.
 • Zadržanje učenca v šoli zaradi zagotavljanja njegove varnosti oz. varnosti drugih. Učenca prevzamejo starši.
 • Zadržanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov.
 • Učenca, ki s svojim vedenjem onemogoča izvajanje pouka kljub predhodnim pogovorom, dogovorom in opozorilom, se odstrani od pouka. Cilj odstranitve je vzdrževanje jasno postavljenih mej, sprejemljivega vedenja in omogočanje resnega sodelovanja učenca in učitelja pri reševanju problema ter omogočanje nemotenega učenja drugih učencev v oddelku. Učenec v času odstranitve opravlja delo pod nadzorom strokovnega delavca.
 • V primeru odstranitve učenca od ure pouka, mora učitelj z njim opraviti razgovor, skupaj pregledata opravljeno delo in se dogovorita o nadaljnjem sodelovanju. Zamujeno snov predela doma, če tega ne zmore, obišče dopolnilni pouk.
 • V primeru, da se moteče vedenje ponavlja, šola povabi starše, da skupaj pripravijo individualiziran vzgojni načrt. Pri tem lahko sodeluje tudi učenec.
 • V primeru kaznivih dejanj se poda prijava na policijo.
 • Šola lahko oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe, za katere se dogovori učiteljski zbor ali pa se zanje odloči vodstvo šole.

Ko se izkažejo vzgojni ukrepi, zapisani v vzgojnem načrtu šole in pravilih šolskega reda za neučinkovite, se izreče vzgojni opomin. 

5.   POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE

 1. Učenci lahko za uspešno in prizadevno delo na izobraževalnem in vzgojnem področju prejmejo pohvale, nagrade in priznanja, ki jih predlagajo:
 • učitelj,
 • razrednik,
 • drugi strokovni delavci,
 • mentorji dejavnosti,
 • ravnateljica,
 • oddelčna skupnost,
 • starši,
 • drugi oblikovalci in poznavalci vzgojno izobraževalnega dela.
 1. Predloge obravnava in potrdi učiteljski zbor, ki lahko v posebnih primerih predlaga tudi način podeljevanja.
 2. Pohvale, nagrade in priznanja podeljujejo:
 • razredniki,
 • mentorji,
 • ravnateljica,
 • drugi primerni podeljevalci.
 1. Učenci lahko dobijo pohvalo, priznanje ali nagrado za:
 • za prizadevnost pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti,
 • za vzorno vedenje (pozitiven odnos do sošolcev, vzoren odnos do učiteljev in drugih delavcev šole, pomoč sošolcem ali drugim ljudem, prizadevnost pri šolskem delu, …)
 • za dosežke na tekmovanjih,
 • za zavzeto sodelovanje v interesnih dejavnostih,
 • za dosežke v tekmovanju za naj športnika, naj športnico in naj športni razred,
 • za prispevek k ugledu šole,
 • za zavzeto delo v razredni in šolski skupnosti,
 • za druge dosežke ali dejanja, ki so vredna pohvale.
 1. Pohvale, nagrade ali priznanja se lahko podeljujejo med letom ob zaključku dejavnosti ali ob posebnih svečanih priložnostih ter ob zaključku leta. Za učence devetega razreda se podeljujejo na valeti.
 2. Pohvale so lahko ustne ali pisne, priznanja so lahko tipska ali posebej oblikovana, nagrade se podeljujejo glede na dosežke in finančne možnosti. Vse pisne pohvale in priznanja imajo znak šole, žig in podpis. 

6.   ORGANIZIRANOST UČENCEV

Učenci so:

 • organizirani v oddelčne skupnosti,
 • na tajnih volitvah volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole,
 • se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole,
 • oblikujejo šolski parlament kot izvršilni organ skupnosti učencev šole (sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole),
 • so lahko izvoljeni predstavniki v skupnost učencev in šolski parlament, ki se skliče najmanj dvakrat letno.

 

Sklicatelj šolskega parlamenta je ravnatelj, lahko pa tudi mentor skupnosti učencev šole, pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo pobudo predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je ravnatelj oziroma mentor dolžan sklicati šolski parlament. Šolski parlament spodbuja sodelovanje učencev in učenk pri odločanju. Je priložnost za skupno razpravo o pravilih, ki veljajo na šoli, o tekočih zadevah in o temi, ki jo na ravni države vsako leto določi Nacionalni otroški parlament.

Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj enkrat letno obravnavajo pobude mnenja in predloge učencev, ki so jih ti oblikovali v šolskem parlamentu. 

7.   OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa.

7.1.   Opravičevanje odsotnosti
 • Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka.
 • Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove, da sporočijo vzrok izostanka.
 • Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki.
 • Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo.
 • Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene in ukrepa v skladu s pravili šolskega reda. Če učenec ali starši iz opravičenih razlogov predložijo opravičilo po izteku roka, ga razrednik upošteva.
 • Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o upravičenosti izostanka.
 • Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše oziroma zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal. Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa v skladu s pravili šolskega reda.
 • Razrednik sproti pregleduje izostanke učencev in ustrezno ukrepa.
7.2.   Napovedana odsotnost

Učenec lahko izostane, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek razredniku vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v šolskem letu.

Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Učenec lahko predčasno zapusti šolsko poslopje le v dogovoru z razrednikom ali učiteljem, ki poučuje predmet, pri katerem bo učenec odsoten, in mora imeti pisno ali ustno soglasje staršev, in to v primeru:

 • odhoda k zdravniku,
 • slabega počutja ali bolezni (odide lahko le v spremstvu staršev ali skrbnikov; učenca prevzamejo v prostorih šole),
 • sodelovanja na športnem ali kulturnem področju izven šole,
 • pisne želje staršev.

V primeru, da učenec brez vnaprejšnjega pisnega ali ustnega soglasja staršev zapusti šolo, razrednik izostanka ne opraviči.

Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka oziroma drugi dejavnosti dovoli učitelj, ki vodi to uro oziroma dejavnost, in o tem obvesti razrednika. Vse izostanke učencev pri pouku in dejavnostih iz obveznega programa vodi razrednik v dnevniku dela za posamezni oddelek. Sprotne izostanke vpisuje učitelj, ki vodi posamezno uro, najavljene odsotnosti pa vpisuje v dnevnik dela razrednik.

O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti so evidentirane. 

7.3.   Oprostitev sodelovanja iz zdravstvenih razlogov

Posamezni učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole.

Starši učenca morajo razredniku predložiti mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik o tem takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti šole. V dnevnik šolskega dela razrednik vpiše čas trajanja opravičene odsotnosti.

Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe. Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost.

7.4.   Neopravičeni izostanki

Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih obveznega programa.

Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec izostaja le pri urah pouka posameznih predmetov, ali strnjeni, če izostanek traja več ur ali šolskih dni zaporedoma. Izostanke učenca pri razširjenem programu se evidentira. Razrednik o izostankih obvesti starše.

V izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje. 

8.   ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV

Šola deluje preventivno in osvešča učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog, neprimernega prehranjevanja, spolnega nadlegovanja ter nasilja. Šola osvešča učence o njihovih pravicah in dolžnostih ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V te namene organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih.

Šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za učence, vpisane v prvi razred, rednih sistematskih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj. Zobozdravstveno preventivo in učenje pravilnega čiščenja ter nege zob na razredni stopnji izvaja medicinska sestra. S šolsko zobno ambulanto šola sodeluje pri sistematskih pregledih zob.

Svet zavoda Osnovne šole Prestranek je sprejel dopolnitev Pravil šolskega reda dne 10. 11. 2015.

 

 

Predsednica Sveta OŠ Prestranek:                                                                                        Ravnatelj

Tina Janež                                                                                                                                  Goran Uljan

(Skupno 247 obiskov, 1 današnjih obiskov)