05-7542512 Osnovna šola Prestranek, Ulica 25. maja 14 a
 

Informacije JZ

 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Prestranek
Naslov: Ulica 25. maja 14 a
Pošta: 6258 Prestranek
Telefon: 05 754 25 12
   
Elektronski naslov: os.prestranek@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba: Goran Uljan, ravnatelj
Datum objave kataloga: 01.12.2016
Datum zadnje spremembe: 5.9.2019
Katalog je dostopen na spletu: (Vzpostavite povezavo na katalog IZJ zavoda.)
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovna šola Prestranek je samostojna osnovna šola s petimi oddelki vrtca pri šoli, organizirana je kot javni vzgojno-izobraževalni zavod. Ustanoviteljica javnega zavoda je Občina Postojna.

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Prestranek je del mreže javnih šol in vrtcev v Republiki Sloveniji in kot tak vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, in sicer za vzgojno-izobraževalni program osnovna šola z odločbo številka 608-01-245/2001, za program za predšolske otroke »kurikulum za vrtce« pa z odločbo številka 6033-91/2006 ter je vpisana v knjigo razvida osnovnih šol pod zaporedno številko 431.

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Organigram

Seznam notranjih organizacijskih enot:

– Osnovna šola Prestranek

– Vrtec Prestranek

 

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Goran Uljan
Delovno mesto in naziv: ravnatelj
Elektronski naslov: ravnatelj@os-prestranek.si
Poštni naslov: Ulica 25. maja 14 a
Službena telefonska številka: 05 754 26 85
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja (povezava)
Odlok o ustanovitvi zavoda (povezava)
Splošni akti zavoda

 • Načrt šolskih poti OŠ Prestranek
 • Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest OŠ Prestranek
 • Pravila šolskega reda OŠ Prestranek
 • Pravilnik o prepovedi kajenja in dela pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih substanc in o ugotavljanju alkoholiziranosti ali omamljenosti delavcev na delu
 • Pravilnik o ukrepih za zavarovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnih mestih
 • Pravilnik šolskega sklada OŠ Prestranek
 • Poslovnik o delu Sveta šole OŠ Prestranek
 • Poslovnik o delu Sveta staršev OŠ Prestranek
 • Hišni red OŠ Prestranek
 • Vzgojni načrt OŠ Prestranek
 • Pravila OŠ Prestranek o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Šola v naravi
 • Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v vrtcu pri  OŠ Prestranek
 • Pravilnik o računovodstvu OŠ Prestranek
 • Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
 • Pravila vzgojno-izobraževalnega zavoda Prestranek
 • Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov
 • Navodila za upravljanje s tveganji javnega zavoda OŠ Prestranek
 • Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu
č) Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih

dokumenti po vsebinskih sklopih

LDN 19-20

Poročilo o realizaciji LDN 1819

Samoevalvacijsko poročilo 2020

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi:

®     Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo

®     Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca

®     Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanja statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika.

®     Izdaja potrdila, da je učenec obiskoval osnovno šolo, ko je spričevalo izgubljeno ali uničeno in ni ohranjen arhiv osnovne šole.

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.
g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke (ali povezava)
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest Na portalu MIZŠ
Evidenca vseh učbenikov v učbeniškem skladu Na portalu MIZŠ, spletna stran šole
Informacija o številu mest,  ki jih zagotavlja za predšolske otroke Na portalu MIZŠ, spletna stran šole
Število učencev po oddelkih in razredih Na portalu MIZŠ, spletna stran šole

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

Večina informacij je dostopna prek spleta na šoli .
Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu zavoda od 7.00 do 15.00.

 

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
 

 

Podpis ravnatelja/ice

 

Goran Uljan

(Skupno 1.670 obiskov, 1 današnjih obiskov)
 
 
 
 
Dostopnost