logo

Spoštovani učenci in starši!

 

 

Učence 6., 7. in 8. razreda prosimo, da do  22. 4. 2016 izberejo obvezne  izbirne predmete za naslednje šolsko leto. 

 

Predstavitev izbirnih predmetov za 7. razred

Predstavitev izbirnih predmetov za 8. razred

Predstavitev izbirnih predmetov za 9. razred

 

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.

Predmetnik namenja vsakemu izbirnemu predmetu po eno uro na teden, razen tujemu jeziku, ki mu namenja dve uri na teden.

Učenke in učenci  7., 8. in 9. razreda izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.

Število izbirnih predmetov, ki jih lahko izvaja posamezna šola, se določa na podlagi števila oddelkov.

Število prijavljenih učencev oziroma skupno število skupin bo vplivalo na to, ali bo šola v naslednjem šolskem letu določen predmet izvajala ali ne.

 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

 

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Vodstvo šole

(Skupno 43 obiskov, 1 današnjih obiskov)