Spoštovani učenci in starši!

 

Učence 6., 7. in 8. razreda prosimo, da do  17. 5. 2019 izberejo obvezne  izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

 

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 7. razred

 

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 8. razred

 

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 9. razred

 

 

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Predmetnik namenja vsakemu izbirnemu predmetu po eno uro na teden, razen tujemu jeziku, ki mu namenja dve uri na teden.

Učenke in učenci  7., 8. in 9. razreda izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.

Število izbirnih predmetov, ki jih lahko izvaja posamezna šola, se določa na podlagi števila oddelkov.

Število prijavljenih učencev oziroma skupno število skupin bo vplivalo na to, ali bo šola v naslednjem šolskem letu določen predmet izvajala ali ne.

 

 

Učence 6., 7. in 8. razreda prosimo, da do  17. 5. 2019 izberejo neobvezne  izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

 

Predstavitev neobveznega izbirnega predmeta italijanščina

 

Učence 3., 4. in 5. razreda prosimo, da do  17. 5. 2019 izberejo neobvezne  izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

 

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za 4.,5.,in 6.razred

 

 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

 

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

 

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. Starši posredujejo vlogo najkasneje do 24.6.2019.

 

Vloga za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

 

Zamenjava izbirnega predmeta

 

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca, in da prestop ne pomeni ukinitve izbirnega predmeta. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

(Skupno 70 obiskov, 1 današnjih obiskov)