Vzgojni načrt si lahko prenesete ali natisnete na povezavi:

VZGOJNI NAČRT OŠ PRESTRANEK

 

1 KAJ JE VZGOJNI NAČRT ŠOLE? 

Vzgojni načrt šole je dokument, s katerim šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot v osnovni šoli ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. (2. člen ZOŠ)

Po zakonu mora vsebovati določene obvezne sestavine:

   • temeljne vzgojne vrednote in vzgojna načela,
   • vzgojne dejavnosti,
   • vzgojne postopke in ukrepe.

Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši. Vzgojni načrt sprejme svet šole na predlog ravnatelja po postopku, kot je določen za letni delovni načrt. (60.d člen zakona)

Vzgojni načrt se lahko dopolnjuje ali spreminja. Letne evalvacije vzgojnega dela šole so podlaga njegovega dograjevanja in spreminjanja.

O uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj enkrat letno poroča svetu staršev in svetu šole. (4. odstavek 60.d člena zakona)

1.1 Zakonska osnova za oblikovanje vzgojnega načrta 
   • Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/2007, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13; 2. člen – cilji izobraževanja, 60.d člen in 60.f člen – vzgojni opomini),
   • Priporočila o načinu oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole  (MŠŠ; avgust 2008),
   • Konvencija o otrokovih pravicah (OZN,  sprejela Generalna skupščina, 1989),
   • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS (izdalo MŠŠ, 1995),
   • Izhodišča kurikularne prenove (pripravil NKS, 1997),
   • ZOFVI (16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 2. člen – cilji vzgoje in izobraževanja)
1.2 Izhodišča za  oblikovanje vzgojnega načrta 

Pri oblikovanju vzgojnega načrta šole izhajamo iz:

   • vzgojno – izobraževalnih ciljev zapisanih v zakonskih osnovah,
   • dolgoročnih ciljev in prednostnih nalog, zapisanih v LDN šole,

Dolgoročni cilji zavoda Osnovne šole Prestranek so:

   • graditi na svoji dosedanji dobri tradiciji za doseganje dobre prepoznavnosti v ožjem in širšem okolju,
   • s svojim strokovnim in odgovornim delom omogočati optimalen razvoj vsakega posameznega otroka in njegovo vključevanje v skupnost vrstnikov in celotne družbe.

Prednostne naloge oziroma tiste, ki jim bomo posvečali posebno pozornost:

   • Vzpodbujanje zdravega življenjskega sloga preko izobraževanja in osveščanja ter zagotavljanja in vzpodbujanja zdravega načina prehranjevanja, gibalnih in športnih dejavnosti.
   • Ustvarjanje strpnih in na spoštovanju temelječih medsebojnih odnosov tako med sovrstniki kot v odnosih do učiteljev, vseh zaposlenih in celotne skupnosti.
   • Krepitvi odnosov med učitelji, učenci in starši. Želimo si aktivnega vključevanja staršev, sodelovanje in pomoč pri razrednih prireditvah in projektih.

2 VREDNOTE  IN NAČELA, NA KATERIH TEMELJI VZGOJNI NAČRT

2.1 Družbeno sprejete vrednote

Družbeno sprejete vrednote so zapisane v Ustavi RS, Zakonu o osnovni šoli, Beli knjigi o izobraževanju, Smernicah kurikularne prenove, konvencijah o človekovih in otrokovih pravicah, evropskih resolucijah o vzgoji in izobraževanju, poročilu Delorsove komisije in drugih dokumentih.

2.2 Vrednote, za katere menijo učenci, učitelji in starši na naši šoli, da jih je potrebno še posebej upoštevati:
   • delovne in učne navade,
   • spoštovanje človekovih in otrokovih pravic,
   • znanje,
   • strpnost, solidarnost, medsebojna pomoč in sprejemanje drugačnosti,
   • pravičnost,
   • odgovoren odnos do sebe in drugih ter do naravnega okolja.
2.3 Načela, po katerih bomo vzgojno delovali:
   • načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja,
   • načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev,
   • načelo proaktivnega oziroma preventivnega delovanja,
   • načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole in staršev,
   • načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil,
   • načelo spodbujanja samonadzora in samodiscipline,
   • načela strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in doslednosti,
   • načelo osebnega zgleda.

3 VZGOJNE DEJAVNOSTI IN UKREPI 

Šola  načrtuje  in  izvaja  vzgojne  dejavnosti  na  ravni  šole,  na  ravni  posameznih  razredov in ko je potrebno tudi na ravni posameznih učencev.

Šola razvija varno in spodbudno okolje z izvajanjem proaktivnih in preventivnih dejavnosti. Prav  tako  s  svojim  delovanjem  skrbi  za  razvijanje  čuta  za  osebno  odgovornost  učencev oziroma odgovornost za lastno življenje.

Šolsko delo in življenje v šoli je organizirano tako, da:

   • se učenci v šoli počutijo varno,
   • da so učenci pri šolskem delu zavzeti in ustvarjalni in
   • da prevzemajo odgovornosti za svoje vedenje in sprejemajo omejitve, ki jih postavlja življenje v skupnosti.

Posebno pozornost namenjamo:

   • oblikovanju dobrih medosebnih odnosov,
   • solidarnosti in skrbi za vrstnike,
   • spoštovanju in upoštevanju različnosti,
   • vzpodbujanju učencev k  zdravemu načinu življenja,
   • reševanju problemov v razrednih skupnostih,
   • odgovornemu odnosu do šolske lastnine in urejenosti šole in okolice,
   • sprejemanju odgovornosti za svoje vedenje in
   • vrednotenju lastnega vedenja in vedenja vrstnikov.

Razrednik skrbno spremlja razred in dogajanja med učenci in se odziva na probleme oddelčne skupnosti ali posameznikov v razredu. Pri tem upošteva razvojno stopnjo učencev, posebnosti posameznih  učencev  in  okoliščine  dogajanja.  Pri  reševanju  težjih  problemov  vključimo svetovalno službo in po potrebi vodstvo šole.

Tematsko usmerjene vzgojne dejavnosti šola izvaja:

   • v okviru ur rednega pouka,
   • v okviru ur oddelčnih skupnosti,
   • kot dneve dejavnosti,
   • kot projektno delo

Vsako   šolsko   leto   načrtujemo   prednostne   preventivne   dejavnosti   za   učence,   v   katere vključujemo tudi zunanje sodelavce (Zdravstveni dom Postojna, Policijska postaja Postojna, Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje, Svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu, …)

3.1 Pogovor

Osnova vzgojnega delovanja je pogovor:

   • z učencem in učiteljem ali strokovnim delavcem,
   • z učencem, starši in učiteljem ali strokovnim delavcem,
   • s skupino učencev in celotno oddelčno

V pogovor se lahko vključujeta šolska svetovalna služba in vodstvo šole.

3.2 Svetovanje in usmerjanje

Svetovanje  in  usmerjanje  je  namenjeno  učencem,  posredno  pa  tudi  njihovim  staršem,  pri reševanju njihovih problemov, ki so povezani:

   • z razvojem učenca,
   • s šolskim delom,
   • z odnosi med vrstniki in odraslimi,
   • z razvijanjem samopodobe in prevzemanjem odgovor

Usmerjanje in svetovanje lahko poteka:

   • v času šolskih obveznosti po dogovoru ali
   • pred in po pouku, v času govorilnih in prostih ur oziroma po dogovoru s starši.

Cilji svetovanja in usmerjanja učencev so:

   • oblikovanje lastnih ciljev in načinov uresničevanja,
   • učinkovitejša organizacija šolskega in domačega dela,
   • spremljanje dela in napredka,
   • razmišljanja in vrednotenja svojega vedenja in ravnanja do drugih,
   • prevzemanje odgovornost za svoje ravnanje,
   • sprejemanje drugačnosti posameznika,
   • nenasilno, konstruktivno reševanje problemov …

V primerih ko strokovni delavec presodi, da otrok potrebuje dalj časa trajajoče spremljanje, usmerjanje in svetovanje v okviru šole, se v soglasju s starši v svetovalni službi odpre osebna mapa za učenca, ki potrebuje pomoč in svetovanje. V primeru da se pri učencu pojavljajo težave in oblike vedenja, ki jih obravnava v šoli ne more   omiliti,   izboljšati   ali   odpraviti,   bomo   staršem   predlagali   obravnavo   v   zunanjih ustanovah.

Izhajajoč iz dosedanjih pozitivnih izkušenj bomo tudi v prihodnje ohranili zagotavljanje učne in vzgojne pomoči z delavci, zaposlenimi preko javnih del, in prostovoljci.

3.3 Restitucija

Restitucija  je  oblika  vzgojnega  ukrepanja,  ki  omogoča  učencu,  ki  je  s  svojim  ravnanjem povzročil materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli, da to popravi. Učenec se v postopku  restitucije  sooči  s  posledicami  svojega  ravnanja,  sprejme  odgovornost  za  takšno ravnanje  in  poišče  načine,  s  katerimi  svojo  napako  popravi  oziroma  se  z  oškodovancem dogovori  za  načine  poravnave.  V  nasprotju  s  kaznovanjem  poudarja  pozitivno  reševanje problemov.

Temeljna načela restitucije:

   • poravnava je  smiselno  povezana  s  povzročeno  psihološko,  socialno  ali  materialno škodo,
   • zahteva odločitev in napor ter razmišljanje tistega, ki je škodo povzročil,
   • oškodovanec obliko poravnave sprejme kot primerno nadomestilo povzročene škode,
   • spodbuja pozitivno  vedenje,
   • učenec ustvarjalno rešuje proble

Povzročitelj  škode  se  mora  potruditi,  da  poišče  rešitev,  ki  jo  oškodovanec  sprejme  kot primerno nadomestilo povzročene škode. Restitucijo lahko predlagajo učenci, starši ali strokovni delavci. Strokovni  delavci  spodbujajo,  usmerjajo  in  spremljajo  proces  restitucije  v  sodelovanju  s starši.  O  načinu  spremljave  učinkovitosti  restitucije  se  dogovorijo  vsi  udeleženi  v  skladu  z načelom  individualizacije. Razrednik  glede  na  okoliščine  seznani  o  izrečenem  vzgojnem ukrepu oddelčno skupnost.

3.4  Pohvale, priznanja, nagrade

Pomemben element vzgojnega delovanja šole so pohvale učencem. Za uspešno in prizadevno delo  v  šoli  učenci  ali  skupine  učencev  prejmejo  pohvale  (ustne  ali  pisne),  priznanja  in nagrade. Vrste in način podeljevanja opredeljujejo Pravila šolskega reda.

3.5 Administrativni vzgojni opomini

Izrekanje vzgojnih opominov v osnovni šoli je urejeno v skladu s 60.f členom Zakona o Osnovni šoli.

4 OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

4.1 Individualne oblike dela s starši so:
   • govorilne ure: razgovori z razrednikom ali drugim učiteljem,
   • sprotno obveščanje staršev,
   • razgovori s svetovalno delavko,
   • razgovori z ravnateljem,
   • obisk razrednika ali svetovalnega delavca na domu,
   • prisostvovanje staršev pri učnih urah.
4.2 Skupinske oblike dela s starši so:
   • roditeljski sestanki,
   • predavanja,
   • delavnice,
   • šolske in razredne prireditve.

V primeru nujnega obveščanja staršev so zadolženi:

   • razredniki in vsi ostali strokovni delavci,
   • v izjemnih primerih ostali delavci šole.
4.3 Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje na šoli Svet staršev. Sestavljajo ga po en predstavnik staršev iz oddelčne skupnosti, ki je izvoljen na roditeljskem sestanku. Sodelovanje s straši je dokumentirano v zapisnikih oddelčnih roditeljskih sestankov in poročil razrednikov, na razstavah, na oglasnih deskah v učilnicah in hodnikih ter spletni strani šole.

Zadovoljstvo  staršev  je  eden  od  naših  temeljnih  ciljev,  zato  ga  spremljamo  in  merimo. Za merjenje njihovega zadovoljstva uporabljamo: ankete, pogovore in zapise pohval in pritožb, ki jih hranimo v pisarni svetovalne delavke

5 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli:

   • dolžnosti in odgovornosti učencev,
   • načine zagotavljanja varnosti,
   • pravila obnašanja in ravnanja,
   • določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil,
   • organiziranost učencev,
   • opravičevanje odsotnosti ter
   • sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učence

6 URESNIČEVANJE IN SPREMLJANJE

Predloge  za  izboljševanje  vzgojnega  dela  na  šoli  zbiramo  na  osnovi  sprotnega  spremljanja dela  v  oddelčnih  skupnostih  in  pri  ostalih  udeležencih  vzgojno-izobraževalnega  procesa.

Sistematični pristop k izboljšavam  vključuje:

   • pisna in ustna poročila,
   • pogovore in analize na konferencah učiteljskega zbora,
   • neformalne in formalne pogovore med delavci šole,
   • sestanke strokovnih aktivov,
   • sestanke skupnosti učencev,
   • roditeljske sestanke,
   • sestanke Sveta staršev,
   • sestanke Sveta zavoda,
   • ankete udeležencev učno vzgojnega procesa,
   • pripombe, posredovane po elektronski pošti.

 

Svet zavoda Osnovne šole Prestranek je sprejel vzgojni načrt na svoji seji dne  10. 11. 2015.

 

Predsednica Sveta OŠ Prestranek:                                                           Ravnateljica:

Sladjana Šućur Popović                                                                  mag. Nataša Režek Donev

 

(Skupno 2.228 obiskov, 1 današnjih obiskov)