• Področje šolske prehrane ureja Zakon o šolski prehrani na osnovi katerega so bila na sprejeta Pravila šolske prehrane.
  • Z zakonom je določen tudi obrazec s katerim starši učenca prijavite na šolsko prehrano. Izpolnjen obrazec oddate v tajništvo (ali razrednikom) do 28. junija 2013.
  • Vlogo za subvencionirano šolsko prehrano za šol. leto 2013/2014 oddate na pristojni center za socialno delo (CSD) od junija dalje.
 

Subvencioniranje šolske prehrane v proračunskih letih 2013 in 2014

Malica

V proračunskih letih 2013 in 2014 so do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni: učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Kosilo

Do subvencije za kosilo v višini cene kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka). 

 Navedeni pogoji se bistveno razlikujejo od dosedanjih v tem, da se pravica do subvencije za malico oziroma kosilo ne ugotavlja več po predhodno ugotovljenih in v skupnem izračunu družinskih dohodkov upoštevanih pravic do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije, ampak je pravica vezana neposredno na odstotek, ugotovljen v postopku odločanja o pravici do otroškega dodatka.

V izjemnih primerih lahko center za socialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini,  nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče.

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci v rejništvu oziroma prosilci za azil.

Cena malice in višina subvencije v šolskem letu 2012/13  

Osnovna šola:

·         cena malice znaša 0,80 evra, 

·         za prejemnika subvencije je malica brezplačna.

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)